Vedtægter

VEDTÆGTER

(senest opdateret 27-09-2022)


Navn og hjemsted
§ 1.
Foreningens navn er Otterup Handels- og Erhvervsforening.

Foreningens hjemsted er Nordfyns Kommune, Fyn.
Foreningen er selvstændig og er ikke underlagt andre organisationer eller sammenslutninger.
Foreningen kan indgå samarbejde med eller tilslutte sig andre lokale organisationer, hvis formål er forenelige med foreningens formål.

Formål
§ 2.
Foreningens formål er, at virke til fremme for og aktivere de forretnings- og erhvervsdrivende i Nordfyns kommune.

Optagelse og udmeldelse af Medlemmer
§ 3.
Som medlem kan optages enhver forretnings- og/eller erhvervsdrivende med forretningsadresse, herunder torvehandlende i Nordfyns Kommune.
Der kan optages medlemmer enten som fuldgyldigt medlem eller sponsormedlem.

 

Bestyrelsen kan nægte at optage et medlem, såfremt optagelsen af den pågældende efter bestyrelsens skøn vil stride mod foreningens interesser, men sådan nægtelse skal forelægges den førstkommende generalforsamling.

 

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, når dette er i restance med kontingent, som har været forfalden i mere end 3 måneder, og restancen ikke indbetales senest 14 dage efter skriftligt påkrav.
Et medlem som er ekskluderet på grund af kontingentrestance kan kun genindtræde efter betaling af al restance.
Såfremt et medlem skønnes at handle imod foreningens interesser, skal bestyrelsen til den førstkommende generalforsamling indstille den pågældende til eksklusion.

 

Udmeldelse af foreningen kan ske med 6 måneders varsel til en 1. april eller 1. oktober.

 

Et udtrædende eller ekskluderet medlem er kontingentpligtig til udgangen af det regnskabsår, hvori han udtræder og har intet krav på andel i foreningens formue.


Hæftelse
§ 4.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar.
Foreningens medlemmer har pligt til at udvise diskretion om alle foreningen vedrørende forhold og de af medlemmernes forretningsmæssige forhold, som de ved medlemskabet måtte komme til kundskab om.


Kontingent
§ 5.

Det årlige kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og opkræves halvårsvis pr. 1/4 og 1/10. Ved forslag om kontingentforhøjelser skal forhøjelsen anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Der fastsættes kontingent for fuldgyldigt medlemskab og for sponsormedlemskab af Otterup Handels- og Erhvervsforening.


Generalforsamling
§ 6.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned på det af bestyrelsen angivne sted i Otterup.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skrivelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden.


Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen inden udgangen af november måned.


Ordinær generalforsamling
§ 7.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
    1. Der kan kun godkendes regnskaber for den eller de afdelinger, hvortil man er kontingentbetalende medlem
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, jf. § 11
  5. Valg af revisor(er)
  6. Indkomne forslag

 

Afstemning
§ 8.
Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Et medlem betragtes fremmødt såfremt vedkommende personligt møder frem eller lader et andet medlem møde for sig ved fuldmagt.


På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme, og alle spørgsmål, der ikke særligt er undtaget, afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Afstemningen sker ved markering, med mindre dirigenten eller et medlem forud kræver skriftlig afstemning.


Et stemmeberettiget medlem kan afgive fuldmagt til et andet medlem.
Ingen kan møde med mere end 2 fuldmagter foruden sin egen stemme.


Ved afstemninger om optagelse af medlemmer, som i medfør af § 3, stk. 2 er nægtet optagelse i foreningen, kræves af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for optagelse af den pågældende.


Eksklusion af medlemmer kan kun ske på en generalforsamling.


Ekstraordinære generalforsamlinger
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen indkalder hertil eller når mindst 30% af medlemmerne kræver afholdt ekstraordinær generalforsamling og angiver den dagsorden, der ønskes behandlet. Efter sådant krav fra medlemmerne, er bestyrelsen pligtig til inden 14 dage at indkalde til generalforsamling med sædvanligt varsel.


Protokol
§ 10.

Om det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den af bestyrelsen autoriserede protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol, hvori indføres de i bestyrelsen behandlede emner og trufne beslutninger.


Bestyrelsen
§ 11.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted.


Foreningens daglige ledelse forestås af den af generalforsamlingen valgte bestyrelse på mindst 4 og højst 7 medlemmer.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


Bestyrelsen indkaldes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.


I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald indkaldes suppleanten, idet det tilstræbes, at bestyrelsen stedse består af det af generalforsamlingen valgte antal medlemmer. Suppleanten indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgperiode.


Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver nedsætte udvalg blandt samtlige af foreningens medlemmer.


Bestyrelsen og nedsatte udvalg er ulønnet.


Tegningsret
§ 12.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan afgive fuldmagt til formanden og/eller kassereren til at disponere over foreningens check- og girokonti til foreningen vedrørende formål.


Regnskabet
§ 13.
Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.


Årsregnskabet føres af kassereren og opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og med foretagelse af sædvanlige afskrivninger, herunder hensættelse til en rimelig reservefond.


Der skal udarbejdes særskilt årsregnskab for hver afdeling for sig.


Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, bør overskud forlods anvendes til udligning heraf, men generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflerhed vedtage anden anvendelse af overskuddet og kan herunder bestemme, at hele overskuddet skal henlægges til reservefond eller på anden måde overføres til det løbende regnskabsår.


Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen.

 

Revision
§ 14.
Foreningens regnskab revideres af en eller to af generalforsamlingen valgt(e) revisor(er), der meddeler årsregnskabet påtegning om revisionen.


Foreningens opløsning
§ 15.
Opløsning af foreningen eller fusion med andre organisationer kan kun finde sted, hvis beslutning herom træffes med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum.

 

Ved opløsning fordeles foreningens formue blandt de medlemmer, som i de sidste 3 år har været kontingentbetalende, og fordelingen sker i samme forhold som kontingentets størrelse i disse 3 år.

 

Ved fusion træffer generalforsamlingen samtidig og med den ovenfor angivne majoritet beslutning om, hvorledes der skal forholdes med en eventuel formue.


Såfremt der ved opløsning eller fusion konstateres et underskud, kan intet medlem afkræves andel i dette.


Således vedtaget på generalforsamlingen den:
27. oktober 1990.
Oktober 1998
Marts 2002
2. november 2011
7. juli 2015

Ekstra ordinær generalforsamling 27. september 2022